ร่วมประชุมโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษา และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันที่ 12-13 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา หัวหน้างานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการนิเทศให้คำปรึกษา และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการและการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของครูผู้สอนอาชีวศึกษาโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :