ร่วมประชุมการจัดทำการเรียนการสอน โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 28 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมประชุมการจัดทำการเรียนการสอน โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกวิชาได้นำเสนอความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตร ต่อท่านดร. นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการและคณะ ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :