ร่วมต้อนรับ ทีมพัฒนาหลักสูตร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาพี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมต้อนรับ ทีมพัฒนาหลักสูตร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาพี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินสมรรถนะ และโมดุลการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :