ร่วมต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งเข้าร่วมพิธีทำบุญ ปลูกป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

วันที่ 29 เมษายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมทั้งนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวนิพภาพร จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งเข้าร่วมพิธีทำบุญ ปลูกป่าสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :