ร่วมต้อนรับนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ในการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

2. โครงการทวิภาคี

3. ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :