ร่วมงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. บ้านจำขี้มด

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ร่วมงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ. บ้านจำขี้มด ตำบลศรีบัวบาน อำเมือง จังหวัดลำพูน

🪴ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีฯบ้านจำขี้มด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ตลอดมานั้น ได้ผ่านเข้ารับการคัดสรร 1 ใน 3 ของระดับจังหวัด โดยมีนางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการ

⛲️กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ กลุ่ม องค์กร ในจังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรร ทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ของชุมชน อีกทั้งมีการเยี่ยมชมครัวเรือนที่ได้รับการขยายผลจากศูนย์เรียนรู้ฯ โดยคณะกรรมการคัดสรร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :