ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และการสืบสานประเพณี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางสุพรรษา วิลามาศ ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายสมพร ไขระวิ ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยลำพูน ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และเป็นการสืบสานประเพณีสืบไป ณ สำนักพุทธจิตธรรมญาณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#วันวิสาขบูชา

#คุณธรรมนำชีวิต

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :