การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติมพุทธศักราช 2565) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติมพุทธศักราช 2565) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :