การประชุมสถานศึกษาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 5

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 5 ในวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2567 รวมทั้งการติดตามและวางแผนการเนินงานด้านต่าง ๆ อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 45 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#ประชุมสถานศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :