พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยลำพูน ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการ ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา อกท.หน่วยลำพูน การแข่งขันนันทนาการ อาทิ การร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล การประกวดส้มตำลีลา การแข่งขันไก่อบฟาง การแข่งขันโฟล์คซอง รวมทั้งพิธีอาศิรวาทองค์อุปถัมภ์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#อกท.หน่วยลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :