พิธีอาเศียรวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบรอบ 21 ปี ทรงรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้าในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. หน่วยลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะครูที่ปรึกษา อกท. และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีอาเศียรวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบรอบ 21 ปี ทรงรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้าในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ อาคาร Excellent center ชั้น 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :