พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารโดมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักเรียน นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายทองอาบ บุญอาจ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วยประธานอำนวยการภาคทุกหน่วย เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารโดมพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :