พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กล่าวต้อนรับนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ชาติ คณะกรรมการอำนวยการและผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน ร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#อกท.ชาติ ครั้งที่44 #งานประชาสัมพันธ์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :