พิธีปิด และร่วมการส่งมอบร่างหลักสูตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรณาธิการหลักสูตร โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcome Based Education: OBE)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมพิธีปิด และร่วมการส่งมอบร่างหลักสูตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรณาธิการหลักสูตร โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcome Based Education: OBE) โดยได้รับเกียรติจากดร. ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ มีโฮเทล เอสเคป กรุงเทพมหานคร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :