พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ณ

วันที่ 28 มกราคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 และพิธีส่งมอบธงให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 45 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :