พิธีบวงสรวง เสริมสิริมงคลในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่8 มกราคม 2567 เวลา 07.09 น.
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายทองอาบ บุญอาจ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ภาคเหนือ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวง เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นสิริมงคลราบรื่น เกิดขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2567 ณ ลานพระพิรุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

อกท.ชาติ ครั้งที่44

งานประชาสัมพันธ์ วษท.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :