ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกหน่วย อกท.ภาค ภาคเหนือ ทั้ง 11 หน่วยที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเตรียมงาน อกท.ระดับชาติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาท และให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกหน่วย อกท.ภาค ภาคเหนือ ทั้ง 11 หน่วย ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเตรียมงาน การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ บริเวณลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีลำพูน ในการนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกหน่วยที่ให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบใจนักศึกษา ลูก ๆ สมาชิก อกท.ทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่ง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :