ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพในกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ภาคเหนือ : Smart Invention & lnnovation ประจำปี 2566 ภาคเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพในกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ภาคเหนือ : Smart Invention & lnnovation ประจำปี 2566 ภาคเหนือจำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

1.รางวัลระดับ 3 ดาว เรื่องสบู่ขัดผิวเส้นใยกัญชง

2.รางวัลระดับ 4 ดาว เรื่อง ทีดา ดิโอเดอเรนท์ ฟุท สเปรย์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :