วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศ ไปแข่งขัน ต่อในระดับภาคเหนือ ในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนักศึกษาในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565 และไปต่อระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่จังหวัดแพร่ ดังผลงานต่อไปนี้

  1. ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานเครื่องตรวจคุณภาพวัดค่า EC ในน้ำและดินแบบพอเพียง
  2. ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน
  3. ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ผลงาน สเปรย์ยังยั้งแบคทีเรียสำหรับเท้า จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยใบหูเสือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนของเรา ได้คะแนนรวมทุกกิจกรรม 131 คะแนน จัดอันดับเป็นอับดับที่ 4 จากทั้งหมด12 วิทยาลัย จนทำให้หลายรายการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เพื่อแข่งต่อในระดับชาติ ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจของครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนนักศึกษาทุกคน

🥇 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนของเรา เป็นหน่วยที่ได้รับคะแนนการแข่งขันสูงสุด อันดับที่ 1 ในรายการดังต่อไปนี้

– การประกวดการจัดร้านนิทรรศการ

– คะแนนรวมสาขาพืชศาสตร์

– คะแนนรวมสาขาอุตสาหกรรมเกษตร

– คะแนนรวมสาขาพื้นฐาน

– คะแนนรวมสัมมนาผลงานทางวิชาการ

– คะแนนรวมสัมมนาผลงานทางชมรมวิชาชีพ

– คะแนนรวมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร

🏆 สรุปผลรางวัลการแข่งขันทักษะของสาขาต่างๆ ที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันต่อในงาน อกท. ระดับชาติ ณ จังหวัดยโสธร

– ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ สาขาพื้นฐาน ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 98 คะแนน

– การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร ของอกท.หน่วย ประเภททีม ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 95.63 คะแนน

– ทักษะพืชผัก ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 93.5 คะแนน

– ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 93.38 คะแนน

– การสัมมนาผลงานวิจัย “การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปย์แก้ปวดกล้ามเนื้อ สารสกัดหูเสือ” ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 92.77 คะแนน

– ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 92.25 คะแนน

– โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 92 คะแนน

– ทักษะการพูดในที่ชุมชน สาขาพื้นฐาน ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 91.5 คะแนน

– ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 91.2คะแนน

– ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 88.6 คะแนน

– การสัมมนาผลงานทางชมรมวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ “ไข่ผำแผ่นอบกรอบปรุงรสกุ้งคั่วเกลือ” ชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 90.33 คะแนน

– การสัมมนาผลงานทางชมรมวิชาชีพ สาขาประมง “อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์สร้างรายได้” ชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 83.33 คะแนน

– การประกวดโฟล์คซอง ชนะเลิศอันดับที่ 2 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 78.83 คะแนน

– การประกวดโคบาล ชนะเลิศอันดับที่ 3 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 93.36 คะแนน

– การประกวดขวัญใจโคบาล ชนะเลิศอันดับที่ 3 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 93.36 คะแนน

– ทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน ชนะเลิศอันดับที่ 3 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 86.25 คะแนน

– ทักษะพืชไร่ ชนะเลิศอันดับที่ 3 มาตรฐานเหรียญทอง คะแนนรวม 84.25 คะแนน