คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมทั้งคณะทีมงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินการ‘ปักหมุด ขุดเจาะ เสาะหา นำพา’ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อคัดกรองความยากจน

วันที่ 10 มีนาคม 2566
นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมทั้งคณะทีมงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินการ ‘ปักหมุด ขุดเจาะ เสาะหา นำพา’ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อคัดกรองความยากจน นักศึกษาที่ขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 ณ บ้านแม่แฮเหนือ อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :