วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 51-52ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายเชียงใหม่ – ลำปาง ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 50กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 670 กิโลเมตร เดิมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมลำพูน ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมี นายบวร เมืองสุวรรณ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมลำพูน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524 ในปี พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พื้นที่ของวิทยาลัยมีทั้งหมด 718.5 ไร่ ทิศเหนือและทิศตะวันตก จรดภูเขา(ดอยขี้วัวเหี้ย)ทิศใต้จรดที่นาของราษฎร ทิศตะวันออกจรดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายลำปาง-เชียงใหม่ พื้นที่เดิมเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทางจังหวัดลำพูนได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าว และกรมป่าไม้ได้มีหนังสืออนุญาต ตามหนังสือที่ กษ 811/8492 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2520 ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ