ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนปฏิบัติการ action plan ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนร่วมกับฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนปฏิบัติการ action plan ร่วมกับ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี และอาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ในการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาต่อยอดจากฟาร์มเดิมที่มีอยู่ในสถานศึกษามีการพัฒนาต่อยอดและเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกแผนกวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนางานฟาร์มของสถานศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :