ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทา และนำเสนอการเตรียมงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทา พร้อมแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และนำเสนอการเตรียมสถานที่การจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ในโอกาสนี้ได้รับมอบหนังสือ “พุทธธรรม (ฉบับเดิม)”โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จากท่านประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :