ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่องความคืบหน้าในการออกแบบ และการร่วมมือในการดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้ประชุมร่วมกับ นางสาวศิริมาส วิเศษศรีหัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสิ่งแวดล้อม กองกิจการเพื่อสังคม ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้า และกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่องความคืบหน้าในการออกแบบ และการร่วมมือในการดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :