ประชุมติดตาม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (โมดุล) ร่วมกับสถานประกอบการ (เบทาโกร)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.ปานเพชร ชนินธร ได้เข้าประชุมติดตาม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (โมดุล) ร่วมกับสถานประกอบการ (เบทาโกร) ของคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :