ประชุมคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นางสาวอาฤญช์ เพ็ญศรี ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประชุมคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานและรับสมัครงานออนไลน์ รวมทั้งการฝึกงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการโดยสถานประกอบการสามารถสมัครเข้าใช้บริการเพื่อประกาศตำแหน่งงานว่าง และมีระบบการติดตามรายงานภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :