ประชุมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) และการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี และเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูชำนาญการทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ประชุมการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.) เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท และประชุมการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :