ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบที่ 2

ประกาศดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบที่ 1)ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบที่ 2)ดาวน์โหลด

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :