ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการดิน และปุ๋ย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ไฟล์รายละเอียด

1. ประกาศ
2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :