ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2567


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบที่ 3
เตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการรายงานตัว เพื่อเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ และให้มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :