ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท โควต้า ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท โควต้า ประจำปีการศึกษา 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :