ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :