ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง การมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่อง การมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และนักศึกษาเดิม ระดับชั้น ปวช.2-3 และ ปวส.2

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :