(ร่าง)ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ไฟล์รายละเอียด

1. (ร่าง)ประกาศ

2. (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.เอกสารประกอบการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :