ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์รายละเอียด

1. ประกาศ

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :