ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เชิญชวนประชาพิจารณ์ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 1 ชุด

เชิญชวนประชาพิจารณ์ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566

ฟล์รายละเอียด

1.ประกาศเชิญชวน

2.ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

3.ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ

4.คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :