ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 (สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.3/ ม.6/ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า)

รายการดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ดาวน์โหลด
เอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษาดาวน์โหลด

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :