บรรยากาศ การประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการประเมินผลการเรียน (สอบปลายภาคเรียน) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 สัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียน การสอน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :