นิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ครูแผนกพืชศาสตร์ ณ หจก.ไทยลานนาเมล็ดพันธุ์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2567ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้านิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครูแผนกพืชศาสตร์ ณ หจก.ไทยลานนาเมล็ดพันธุ์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดย หจก.ไทยลานนาเมล็ดพันธุ์ ได้ประกอบกิจการในด้านการปรับปรุงพันธ์ุและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักสลัดและพืชผักพื้นบ้านที่มี่คุณภาพ โดยเป็นแหล่งรวมผักสลัดหลากหลายสีรวมกว่า 36 รายการ และมีนักปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทที่พัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆให้ตรงตามความต้องการของตลาีดซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :