นิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางสาวนิพภาพร จงภักดี ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเข้ารับการฝึกประสบการณ์ที่ หน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมัยใหม่ ระหว่างวันที 27 พฤษภาคม ถึง 21 มิถุนายน 2567 ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :