นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๓ จำนวน ๒๕ นาย เข้ารับการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๓ จำนวน ๒๕ นาย เข้ารับการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกย่อย กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลัดที่ ๕ เป็นเวลา ๑๐ วัน ตั้งแต่ห้วงวันที่ ๙ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ในการฝึกครั้งนี้ ผกท.พ.สุภัคคณิศร รุ่งเรือง หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร มอบหมายให้หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์, ผกท.วิชิต มูลนารัตน์ และว่าที่ร้อยตรีหญิงนภัสญาณ์ หล้ากาวี ติดตามกำกับและควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดห้วงการฝึกในครั้งนี้

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :