นายอำเภอแม่ทาร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอ อำเภอแม่ทา และคณะร่วมปรึกษาหารือ และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหาร นำโดยนางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะครู ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :