นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้โอวาทเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีการมอบประกาศนียบัตรเเก่นักเรียนนักศึกษา สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีการมอบประกาศนียบัตรเเก่นักเรียนนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยได้ให้โอวาทเเก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังนี้

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรเเก่นักเรียนนักศึกษา สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565 ในการนี้นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้กล่าวรายงาน เนื่องในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 10 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 19 คน โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 100 คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 41 คน รวมนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) จาก ศูนย์อำเภอลี้ และศูนย์อำเภอป่าซาง

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขอให้ทุกคนมี “สติ” คือ ความรู้ทัน และ “สัมปชัญญะ” คือความรู้เท่า ความสำเร็จของทุกคนในวันนี้ มิได้สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองเท่านั้น แต่ยังสร้าง ความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว และครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนทุกคนจนประสบความสำเร็จดังนั้น ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน นำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ศึกษาเรียนรู้จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มเปี่ยมดังปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “รักการเรียนรู้ สู่ความชำนาญ มุ่งการสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคมต่อไป

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :