นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต้อนรับเปิดภาคเรียน ที่ 1/2566

15 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กล่าวต้อนรับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 5 ราย พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 2 ราย ตลอดจนนักเรียน นักเรียนประจำปีการศึกาษา 1/2566 เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยฯ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :