นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center (AIC)

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center (AIC) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ AIC อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :