นับถอยหลัง 207 วันการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมการประชุมออนไลน์ เสนอความคืบหน้าการจัดเตรียมงานต่อว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะด้านการจัดเตรียมงาน ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :