ต้อนรับ ทีมพัฒนาหลักสูตรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ ทีมพัฒนาหลักสูตรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ร่วมกับคณะครูหัวหน้าแผนกวิชา และครูแผนกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :