ต้อนรับและรับการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ของนักศึกษาอาสาสมัครสอนภาษาจีน จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากว่างซี (Guangxi Vocational and Technical College)

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยแผนกวิชาพืชศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับการนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ของนักศึกษาอาสาสมัครสอนภาษาจีน จากวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษากว่างซี (Guangxi Vocational and Technical College) โดยคณบดี Mr. Chen Enhai (Dean of the School of Agricultural Engineering, Guangxi Vocational and Technical College) และอาจารย์ Mr. Gu Jingsi (A professional teacher of broadcasting and communication of Guangxi Vocational and Technical College)

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :