ต้อนรับนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และคณะเพื่อเตรียมการจัดแต่งดอกไม้ประดับสถานที่ พระกระยาหาร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต้อนรับ นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และคณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์เรื่องการจัดแต่งดอกไม้ประดับสถานที่ พระกระยาหาร อาหารผู้ติดตามและอื่น ๆ เพื่อเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :