ต้อนรับคณะทำงานสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการลงพื้นที่เพื่อศึกษา วิเคราะห์และวิจัย เรื่องความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละสายงาน ในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับต่ำกว่าปริญญา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะทำงานสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการลงพื้นที่เพื่อศึกษา วิเคราะห์และวิจัย เรื่องความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละสายงาน ในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับต่ำกว่าปริญญา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มกับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนสายสามัญ ครูผู้สอนสายวิชาชีพ และ บุคลากรสายสนับสนุน ณ หอประชุมเมืองสุวรรณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :